Kullanım Koşulları


1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) Girişimci Parkı, (bundan sonra “Girişimci Parkı” olarak anılacaktır) ile www.girisimciparki.com adresinden, basılı dergi yayınından ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan Girişimci Parkı uygulamalarından Girişimci Parkı'nın sunduğu ücretli ve/veya ücretsiz yazılı içerik, ses kaydı, video ve benzeri içerik hizmetlerinden (bundan sonra “Basılı ve/veya Dijital İçerik” olarak anılacaktır) faydalanmak için işbu Sözleşmeyi onaylamak isteyen tüketici (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında kullanıcının elektronik ortamda bulunan “Üyelik Sözleşmesini Kabul Ediyorum” butonunu tıklaması ve kabul beyanının Girişimci Parkı kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

2. Ön Bilgilendirme Teyidi

Kullanıcı, 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak satışa konu dijital içerik hizmetlerin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme'nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

3. Sözleşme Konusu Hizmetler ve Özellikleri

Kullanıcı, işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu'nda özellikleri belirtilen Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetleri'ni satın almıştır. Satın alınan Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetleri'nin özellikleri ve kullanım koşulları www.girisimciparki.com adlı web sitesindeki tanıtım sayfasında ve Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtildiği gibidir.

İşbu Sözleşme ile Girişimci Parkı, www.girisimciparki.com adresinde, basılı dergi yayınında ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan Girişimci Parkı uygulamalarından Girişimci Parkı'nın sunduğu ve Girişimci Parkı'nın tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetlerini önceden belirtilen fiyat ve koşullarda kullanıcıya sunmayı; kullanıcı da Girişimci Parkı kullanım şartlarını kabul ederek ürün/hizmet bedelini zamanında Girişimci Parkı'na ödemeyi taahhüt eder.

Kullanıcı, işbu Sözleşme ve Sözleşme'nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu'nda özellikleri belirtilen Basılı dergi yayını dışında kalan Dijital İçerik Hizmetleri'nin fiziksel bir teslimatının olmadığını, gayri maddi nitelikte olan Dijital İçerik Hizmetleri'nin elektronik ortamda sunulacağını ve teslim edileceğini kabul eder.

4. Sözleşme Tarihi

İşbu Sözleşme, kullanıcı tarafından Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme'nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır.

5. Kullanıcı İşlemleri

 • Kullanıcı, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi ile bir üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ile birden fazla üyelik oluşturulamaz. Kullanıcı, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresini kullanıcı adı olarak kullanacak ve kendi belirleyeceği parolaya sahip olacaktır. Kullanıcı, parolasını dilediği zaman değiştirebilir. Parola seçimi, değişimi ve korunmasına dair sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
 • Kullanıcı, kullanıcı oluşturulması ve hizmetlerin kullanılması sırasında, Girişimci Parkı'na bildirdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan Girişimci Parkı'nın bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının bilgilerinde değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi kullanıcının sorumluluğundadır.
 • Kullanıcı, Sözleşme konusu Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetleri'ni belirlediği kullanıcı adı ve parolanın girilmesi suretiyle kullanabileceğini, kullanıcı adı ve/veya parolanın hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılamamasından Girişimci Parkı'nın sorumlu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, parola ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, parolayı ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, parolanın yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal Girişimci Parkı'na haber vereceğini, parola ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan Girişimci Parkı'nın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6. Tarafların Beyan ve Taahhütleri

 • Kullanıcı, işbu Sözleşme'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sözleşme konusu Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetleri'ni satın alarak Ön Bilgilendirme Formunda, www.girisimciparki.com ve Girişimci Parkı uygulamalarında belirtilen kullanım şartları ve sınırlandırmalar kapsamında hizmet alma hakkını elde etmiştir.
 • Kullanıcı, Girişimci Parkı'nın sunduğu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak lisans haklarına sahip olduğu Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetleri'nin ancak işbu Sözleşme şartları kapsamında bireysel amaçla kullanılabileceğini ve Sözleşme ile açıkça belirtilmemiş hiçbir yetkinin kullanıcıya devredilmemiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 • Girişimci Parkı, teknik sorun ve/veya geliştirmelerden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecektir. Söz konusu kesintiler bir gün içerisinde toplam 1 (bir) saat ve 1 (bir) ay içerisinde toplam 24 (yirmi dört) saati aşmayacaktır. Kullanıcı, bu nedenle hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınmasından dolayı Girişimci Parkı'ndan herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • Girişimci Parkı'nın sunduğu Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetleri, sektörel standartlar paralelinde, mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. Kullanıcı, kargo firmasından kaynaklanan aksaklıklar, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesintiden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hâl, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan Girişimci Parkı'nın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Girişimci Parkı, Dijital İçerik Hizmetlerini sunduğu internet sitesine ait alan adını ve internet sitesi ve/veya aplikasyonların görünümünü, içeriğini ve dijital içerikleri her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Girişimci Parkı, Basılı içerik hizmetlerini sunduğu derginin tasarımını, adını, içeriğini ve yayın periyodunu her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Kullanıcı, Girişimci Parkı'nın teknik zorunluluklar veya mevzuatta meydana gelecek değişiklikler ve benzeri zorlayıcı sebeplerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme'de yapılacak değişikliklerin kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde kullanıcı, işbu Sözleşme'yi derhal feshetmek hakkına sahip olacaktır. Girişimci Parkı, Sözleşme'de meydana gelecek değişikliklerin kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetlerini sunmama, askıya alma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.
 • Kullanıcı, işbu Sözleşme ile faydalanmak istediği ücretli hizmetlerden faydalanabilmek için mobil cihazı ile teknik donanımının hizmetlere uygun gerekli asgari kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan cihaz ve/veya teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda, Girişimci Parkı'nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında Girişimci Parkı'ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Kişisel Verilerin Korunması

 • Girişimci Parkı, kullanıcıya daha iyi hizmet verebilmek ve ürün sunabilmek adına www.girisimciparki.com internet adresi, Girişimci Parkı uygulamaları veya çağrı merkezi üzerinden adı, soyadı, telefon numarası, elektronik posta adresi, doğum tarihi, mesleki bilgileri gibi özel nitelikli olmayan kişisel verileri kaydetmektedir.
 • Girişimci Parkı kişisel veri sahibi olan kullanıcıyı aydınlatmakla yükümlü olup, bu kapsamda kullanıcı, Ön Bilgilendirme Formu'nu, işbu sözleşmeyi, Girişimci Parkı'nın internet sayfasında yer alan Gizlilik ve ilgili Politikalarını okuduğunu ve Girişimci Parkı'nın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, Ön Bilgilendirme formunu ve işbu sözleşmeyi kabul etmesiyle beraber kişisel verilerinin işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına icazet etmiş sayılır.
 • Kullanıcı, üyelik süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.
 • Girişimci Parkı; kullanıcının aktardığı kişisel verilerini, işbu Sözleşme kapsamı ve amacı ile sınırlı olarak işleyeceğini, aktaracağını ve saklayacağını kabul ve taahhüt eder. Girişimci Parkı, işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel verileri ürün ve hizmetlerin doğru bir şekilde sunulması amacı ile ve tüketici sorularına yanıt vermek üzere, elektronik posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. Girişimci Parkı, kullanıcının kendisine aktardığı kişisel verileri pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlarla yasal sınırlamalar dahilinde haberleşme amacı ile, eposta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. İşbu Sözleşmenin alt kısmında promosyon ve tanıtımlara ilişkin özel rıza alınmaktadır. Girişimci Parkı, hizmet sunmak amacıyla sınırlı olacak şekilde kişisel verileri profillemede kullanma hakkını saklı tutar.
 • Girişimci Parkı, kullanıcı bilgilerini 3. kişilere aktarabilir. Kullanıcı verilerinin aktarımı hususunda Girişimci Parkı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'nda yer alan usul ve esaslar uygulanır. 3. kişiler ile paylaşılan kişisel veriler ürün ve hizmetlerin sunumu ve hizmet kalitesinin artırılması amacına yöneliktir. Kullanıcının kişisel verileri işbu Sözleşme'nin amacı dışında işlenemez. Girişimci Parkı, kullanıcının kişisel verilerini işbu sözleşmede mezkûr amaçlar dışında kullanmalarına olanak verecek şekilde satmayacak ve açıklamayacaktır. KVKK'da öngörülen istisnai haklar saklıdır.
 • Girişimci Parkı, KVKK'nun öngördüğü iç ve dış denetimleri yaptıracağını taahhüt eder.
 • Kullanıcının, bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı, Girişimci Parkı ile www.girisimciparki.com adresinden irtibata geçerek; KVKK'dan doğan haklarını talep edebilir. Girişimci Parkı, kullanıcıya makul süre içerisinde cevap verecektir.
 • Kullanıcının çerez uygulamalarını kabul etmesi halinde çerezler, www.girisimciparki.com internet adresinde yer alan Çerez Politikası'na uygun şekilde kullanıcının cihazına yerleştirilir.
 • Girişimci Parkı, kullanıcı tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükârda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için kullanıcı talebini yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Girişimci Parkı'na göndermelidir. Talebin Girişimci Parkı tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; kullanıcı cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükârda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikâyette bulunabilir.

8. Ürün / Hizmet Bedeli

Kullanıcı, ön bilgilendirme formunda belirtilen ve www.girisimciparki.com web sitesinde Girişimci Parkı tarafından açıklanan, ücretli içerik hizmetlerine ilişkin ürün/hizmet bedellerini, bildirilen şekillerde ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça Girişimci Parkı'nın sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder.

Girişimci Parkı her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9. Damga Verisi

İşbu Sözleşme'nin kullanıcı tarafından kabul edilmesi halinde, tahakkuk edecek damga vergisi tutarının yarısı kullanıcının hizmet bedeli faturasına yansıtılarak kullanıcıdan tahsil edilecektir.

10. Sözleşmenin Sona Ermesi ve Fesih

Girişimci Parkı, tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti kullanıcılarına sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda kullanıcı hiçbir nam altında Girişimci Parkı'ndan herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

Kullanıcı, Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetlerini hiçbir şekilde bireysel kullanım amacı dışında kullanamaz ve/veya kullandıramaz, 3. kişi ve/veya kurumlara iletemez, kullandıramaz ve/veya devredemez. Girişimci Parkı tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti veya bu tür kullanımdan şüphe edilmesi halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda Girişimci Parkı'nın zararlarının tazminini vesair yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır. İşbu sözleşme konusu haklar kullanıcı tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz.

Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Girişimci Parkı'na yazılı bildirimde bulunmak suretiyle üyeliğini sonlandırabilir.

Kullanıcının üyeliğini sonlandırma talebine istinaden, ödenen üyelik ücreti temel alınarak her bir sayının/günün birim fiyatı hesaplanır. O ana kadar teslim alınan sayıların ve/veya dijital içerik hizmetinin toplam tutarı ödenen tutardan düşülerek kalan tutar kullanıcıya iade edilir.

Tüketiciyi Koruma Kanunu çerçevesinde, süreli yayın üyeliklerinden (Basılı Dergi Yayını) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde cayılabilir. Kullanıcının cayma talebinin yerine getirilme süresi haftalık yayınlarda bir ay, aylık yayınlarda ise üç aydır.

Kullanıcı, tek taraflı olarak üyeliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. Kullanıcının kişisel verilerinin silinmesine, yok edilmesine veya anonimleştirilmesine ilişkin talepler Girişimci Parkı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası tarafından öngörülen usul ve esaslara göre değerlendirilir.

11. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca kullanıcı, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir. Kişisel verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kanun'un öngördüğü şikâyet ve itiraz usulleri saklıdır.

12. Yürürlük

İşbu Sözleşme, kullanıcı tarafından okunarak, kabul edildiği anda yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

Son Güncelleme: 1 Ocak 2023